مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید
 
   
.قرآن.سوره اعراف. با بیم و امید خدا را بخوانید كه رحمت‏ خدا به نیكوكاران نزدیك است.