لیست
منتشر شده توسط : ریاضیات الفبای کتاب آفرینش - نمایش لیست کامل
 
   
.قرآن.سوره آل عمران. “بگو اگر خدا را دوست دارید از من(پیامبر) پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است”